Ron Chernow’s 2004 biography of Hamilton to European